Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων

Σας γνωρίζεται ότι την 02-11-2021, αναρτήθηκε η με Α.Π.: 2131.5/79933/2021/02-11-2021 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ), με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, έως και την 31-12-2022. Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην υφιστάμενη ιστοσελίδα (https://adeies.hcg.gr/news) , στην ενότητα "Πληροφόρηση" -> "Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών" -> "Αντικατάσταση άδειας παλαιού τύπου".

error: Content is protected !!